Mini-Symposium – Metabolic endoscopy for diabetes – Deviere